ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

İhale Tarihi: 21.12.2020 İhale Saati: 14:00:00

MADDE 1- Mülkiyeti Belediyemize ait Tekkiraz Mahallesi 34 ada 10 nolu parsel Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarih ve 8 sayılı kararı ile 5393 sayılı Kanunun 18-e maddesi gereğince satışına izin verilmiş olup 30.11.2020 tarihli başkanlık oluruyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışının 21.12.2020 Pazartesi günü saat 14.00’da Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni huzurunda yapılmasına karar verilmiştir.

 

Ünye Belediyesinin mülkiyetinde bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen Satışı yapılacak gayrimenkuller ihaleye çıkartılmıştır.

 

Sıra No:

Mevkii/Nevi/ Ada /Parsel

Ada

Parsel

Dairenin Bürüt Alanı(m²)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli

Şartname Bedeli

Tarih

İhale Saati

1

Tekkiraz Mahallesi Dedeağa Cad no:99/5 kat:3  (11 nolu bağımsız bölüm )

34 Ada

10 nolu Parsel

59 m²

45.000,00₺   (Kırk Beş Bin Türk Lirası)

1.350,00 ₺

(Bin Üç Yüz Elli)

50,00₺ (Elli)

21.12.2020

14:00

 

MADDE 2- İhaleler Kaledere Mahallesi Belediye Cad. No:3 Ünye/ORDU adresinde bulunan Ünye Belediyesi Başkanlık Makamı Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

MADDE 3- İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartname bedeli karşılığında 21.12.2020 tarihi ve saat 14:00’a kadar Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü Emlak İstimlak Şefliğinden temin edebilirler.

MADDE 4- İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı gün saat 14:00 ‘a kadar Ünye Belediyesi Emlak İstimlak Şefliğine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 5-İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır;

 

A)    GERÇEK  KİŞİLERDEN :

1)   Noter tasdikli imza beyannamesi (Asıl)(İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği)

2)   Nüfus Kayıt Örneği

3)   Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi (Ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi)(Ek-1)

4)   Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

5)   Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Asıl)

6)   İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

7)   Adli Sicil Kaydı.

8)  Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait Ünye Belediyesinden herhangi bir muaccel borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

9)   Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait muaccel sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

10)   Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait muaccel vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

11)   Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,(Ek-2)

12)   Yer görme Formu (Ek-3)

 

B) TÜZEL  KİŞİLERDEN

1)    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)

2)    Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Odadan son yıla ait oda kayıt belgesi (Asıl)

3)    Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

4)    Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl)

5)    Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Asıl) (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği)

6)    İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

7)    Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı

8)  Adli Sicil Kaydı (Limited Şirketlerinde şirket müdürünün, Anonim Şirketlerinden yönetim kurulunun tamamının).  

9)   Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait Ünye Belediyesinden herhangi bir muaccel borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

10)   Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait muaccel sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

11)   Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait muaccel vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

12)   Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,(Ek-2)

13)   Yer görme Formu(Ek-3)

 

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

Ünye Belediyesine, Vergi dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna  doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı vb.) olarak borcu olanlar bu borçlarını ödemedikçe ihaleye katılamazlar.01.12.2020

 

Okunma sayısı: 793