YER ALTI VE YER ÜSTÜ ÇÖP TOPLAMA ARACI, YER ALTI VE YER ÜSTÜ KONTEYNER YIKAMA ARACI VE HİDROSTATİK SÜPÜRGE ARACI KİRALANMASI

İhale Tarihi: 21.12.2020 İhale Saati: 10:00:00

YER ALTI VE YER ÜSTÜ ÇÖP TOPLAMA ARACI, YER ALTI VE YER ÜSTÜ KONTEYNER YIKAMA ARACI VE HİDROSTATİK SÜPÜRGE ARACI KİRALANMASI

ÜNYE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yer Altı Ve Yer Üstü Çöp Toplama Aracı, Yer Altı Ve Yer Üstü Konteyner Yıkama Aracı Ve Hidrostatik Süpürge Aracı Kiralanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/650154

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ÜNYE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kaledere Mah. Belediye Cad. No:3 52300 ÜNYE/ORDU

c) Telefon ve faks numarası

:

0 452 323 19 41 - 0 452 324 84 05

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Yer Altı Ve Yer Üstü Çöp Toplama Aracı, Yer Altı Ve Yer Üstü Konteyner Yıkama Aracı Ve Hidrostatik Süpürge Aracı Kiralanması

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Yer Altı ve Yer Üstü Çöp Toplama Aracı (1 Ad.),Yer Altı ve Yer Üstü Konteyner Yıkama Aracı (1 Ad.) ve Hidrostatik Süpürge Aracı (1 Ad.) Kiralanması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Ünye Belediye sınırları içerisinde idarenin uygun gördüğü yer/yerler

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

21.12.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Ünye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi Kaledere Mah. Belediye Cad. No:3 Kat:1 52300 Ünye/Ordu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:

Sıra No

Aracın Adı/Cinsi

Miktarı

Teknik Özellikleri

1

Elektronik Vinç Sistemli Çöp Toplama Aracı

(Araç şasesi ve üst yapısı 2017 model ve üzeri olmalıdır) 

1 Adet

En az 18 m3 atık kapasiteli,
Araç kabininin arkasına yerleştirilmiş, dikey ve yatay hareket eden, teleskopik ve ucunda kavrama aparatı olan, joystick ve PLC monitörler yardımı ile araç kabininden aşağı inmeden yalnızca araç kullanıcısı tarafından idare edilen elektronik vinç sistemli,
Kamyondan en az 3,50 metre uzaklığa kadar olan mantar başlıklı yer altı ve yerüstü konteynerlerini aracın sağından ve solundan kaldırıp boşaltabilen ve bu işlemleri joystick’in tek hareketi ile tam otomatik olarak yapabilen,
Dolduğunda sensörler ile kullanıcıya görsel ve sesli olarak haber veren en az 7 m3 atık kapasiteli kompaktöre sahip,
Araç hareket halinde iken atığın uçuşmasını engellemek amacı ile kompaktörün atık ağzını otomatik olarak örten hidrolik kızaklı kapağa sahip,
En az 26 ton kaldırma kapasiteli kancalı vinç vasıtası ile yere indirilebilecek veya aracın üzerine alınabilecek hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası,
Araç şasesi en az 260 kW motor gücünde, alev almaz kablo sistemine sahip ve kabin içerisinde elektrik sistemi devre kesicisi olacak şekilde üretilmiş olan,
Euro 6 motorlu,
Şerit takip sistemi ve yokuş kalkış desteği sistemine sahip,
En az 3 dingilli, en arka dingili dümenlenebilir, otomatik vitesli araç olmalıdır.

Araç teknik özellikleri şase ve üst yapı için ayrı ayrı yetkili satıcı/distribütör veya üretici tarafından onaylanmış olmalıdır.

2

Elektronik Vinç Sistemli Konteyner Yıkama Aracı

(Araç şasesi ve üst yapısı 2017 model ve üzeri olmalıdır)

1 Adet

Araç kabininin arkasına yerleştirilmiş, dikey ve yatay hareket eden, teleskopik ve ucunda kavrama aparatı olan, joystick ve PLC monitörler yardımı ile araç kabininden aşağı inmeden yalnızca araç kullanıcısı tarafından kontrol edilen, elektronik vinç sistemli,
Mantar başlıklı yer üstü konteynerlerinin içi ve dışını, mantar başlıklı yer altı konteynerlerinin dışını en az 100 lt/dk ve en az 150 Bar basınç ile aracın sağından ve solundan kaldırıp yıkayabilen ve bu işlemleri joystick’in tek hareketi ile tam otomatik olarak yapabilen,
En az 5.000 lt.lik temiz ve en az 6.000 lt. lik pis su tanklı,
Otomatik vitesli, şerit takip ve yokuş kalkış desteği sistemli,

Araç şasesi en az 290 kW motor gücünde, alev almaz kablo sistemine sahip ve  kabin içerisinde elektrik sistemi devre kesicisi olacak şekilde üretilmiş olan,
Euro 6 motorlu,

1 ve 3. Dingiller dümenlenebilir olmak üzere en az 3 dingilli,
En az 26 ton kaldırma kapasiteli kancalı vinç vasıtası ile yere indirilebilecek veya aracın üzerine alınabilecek mobil yıkama ekipmanlı araç olmalıdır.

Araç teknik özellikleri şase ve üst yapı için ayrı ayrı yetkili satıcı/distribütör veya üretici tarafından onaylanmış olmalıdır.

3

Hidrostatik Yol Süpürme Aracı

(2017 model ve üzeri)

1 Adet

En az 1 m3, en fazla 1,5 m3 atık toplama kapasiteli,
En az 200 lt. su tanklı,
770 lt, 800 lt ve 1100 lt galvaniz ve plastik çöp konteynerlerine boşaltma yapabilen,
4 tekerden manevralı,
En az 30 kW motor gücünde olmalıdır.

Araç teknik özellikleri yetkili satıcı/distribütör ve üretici tarafından onaylanmış olmalıdır.

 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektör Kent Temizlik Hizmetlerinde (çöplerin toplanması ve taşınması, cadde ve sokakların makine ile süpürülmesi - yıkanması hizmetleri) yüklenici tarafından temin edilen araçlar ile yapılan sürücülü ve/veya sürücüsüz araç kiralanması hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. Benzer işlere ilişkin sunulan iş deneyim belgeleri, benzer iş dışında işleri de kapsıyor ise; Benzer iş tutarının tespiti amacıyla iş deneyim belgesinin alındığı idareden benzer iş kaleminin parasal tutarını gösteren belge alınarak iş deneyim belgesi ekine konulması zorunludur. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Okunma sayısı: 454