ÜNYE BELEDİYESİ 2021 YILI ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI

İhale Tarihi: 04.12.2020 İhale Saati: 10:00:00

ÜNYE BELEDİYESİ 2021 YILI ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI

ÜNYE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Ünye Belediyesi 2021 Yılı Elektrik Enerjisi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/603446

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ÜNYE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kaledere Mah. Belediye Cad. No:3 52300 - ÜNYE / ORDU ÜNYE/ORDU

c) Telefon ve faks numarası

:

0 452 323 19 41 - 0 452 324 84 05

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Ünye Belediyesi 2021 Yılı Elektrik Enerjisi Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Ünye İlçe Sınırları İçeresinde Teknik Şartname Eki Olan listede mevcut Serbest Tüketici Kapsamında 10 adet Ticarethane ve Aydınlatma ile ilgili 2021 Yılı Elektrik Enerjisi Alımı İçin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Ünye İlçe Sınırları İçeresinde Teknik Şartname Eki Olan listede mevcut Serbest Tüketici Kapsamında 10 adet Ticarethane ve Aydınlatma iYerleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Ünye İlçe Sınırları İçeresinde Teknik Şartname Eki Olan listede mevcut Serbest Tüketici Kapsamında 10 adet Ticarethane ve Aydınlatma ile ilgili Şebeke Bağlantı Noktaları, Sözleşme imzalandıktan ve PMUM kayıtları tamamlandıktan 3 gün içinde

d) İşe başlama tarihi

:

01/01/2021

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

04.12.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Ünye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi Kaledere Mah. Belediye Cad. No:3 Kat:1 52300 Ünye/Ordu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)  tarafından düzenlenmiş, ihale tarihi itibariyle geçerliliği olan ve serbest tüketicilere Elektrik Enerjisi satmaya yetkili olduğuna dair belgenin (Elektrik Toptan Satış Lisansı, Elektrik Perakende Satış Lisansı,  v.b.) aslını veya noter onaylı suretini teklif zarfında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Okunma sayısı: 446