ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ORDU İLİ, ÜNYE İLÇESİ, KALEDERE MAHALLESİ 48 ADA 29 PARSELDE BULUNAN MÜLKİYETİ ÜNYE BELEDİYESİNE AİT TAŞINMAZLAR İÇİN İNTİFA HAKKI TESİS EDİLMESİ İŞİ İHALE İLANI

İhale Tarihi: 16.11.2020 İhale Saati: 14:00:00

 

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ORDU İLİ, ÜNYE İLÇESİ, KALEDERE MAHALLESİ 48 ADA  29 PARSELDE BULUNAN MÜLKİYETİ ÜNYE BELEDİYESİNE AİT  TAŞINMAZLAR İÇİN İNTİFA HAKKI TESİS EDİLMESİ İŞİ İHALE İLANI

MADDE 1- Ünye Belediyesinin mülkiyetinde bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen yer, ihaleye çıkartılmıştır.

 

İntifa Hakkı Konusu

Ordu İli, Ünye İlçesi, Kaledere Mahallesi 48 Ada  29 Parselde Bulunan Mülkiyeti Ünye Belediyesine Ait  Taşınmazlar İçin İntifa Hakkı Tesis Edilmesi İşi

İntifa Cinsi 

Bağımsız Bölüm ve Bağımsız Bölümlere Ait Ortak Alanların İntifa Hakkı Verilmesi

Bağımsız Bölümler

 

 

 

Bağımsız Bölümlerin Brüt Alanları

 

 

 

Bağımsız Bölüm Brüt Ortak Alanları

 

 

 

Bağımsız Bölümlere Ait Arsa Payı Alanı

6

13

14

25

27

28

36

37

44

45

TOPLAM

 

842,90 m2

229,47m2

79,40 m2

234,32 m2

56,26 m2

69,59 m2

80,17 m2

706,19 m2

254,51 m2

155,55 m2

 

 

2708,36 m2

 

1253,85 m2

341,71 m2

118,24 m2

348,93 m2

83,78 m2

103,63 m2

124,64 m2

1097,97 m2

495,09 m2

142,46 m2

 

 

4110,30 m2

 

300,74 m2

86,98 m2

23,36 m2

80,98 m2

20,09 m2

24,86 m2

28,63 m2

252,23 m2

113,73 m2

32,73 m2

 

 

964,33 m2

 

İlçesi

Ünye

 

Pafta-Ada-Parsel

48Ada 29 Parsel

 

Adres

Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi No: 37

 

Mülkiyet/Tasarruf Durumu

Ünye Belediyesi Mülkiyetinde

 

Yıllık Muhammen Bedeli

999.960,00 ₺

 

İntifa Hakkı Süresi

10 Yıl

 

Ödeme Şekli

Yıllık Peşin

 

Şartname Bedeli

1.000,00 ₺

 

Geçici Teminat Bedeli

299.988,00 ₺

 

İhale Tarihi ve Saati 

16.11.2020    Saat: 14:00     Günü: Pazartesi

 

                           

 

MADDE 2- İhaleler Kaledere Mahallesi Belediye Cad. No:3 Ünye/ORDU adresinde bulunan Ünye Belediyesi Başkanlık Makamı Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a ve 37. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

MADDE 3- İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartname bedeli karşılığında 16.11.2020 tarihi ve saat 14:00’a kadar Belediyemiz Emlak İstimlak Şefliğinden temin edebilirler.

 

MADDE 4- İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı gün saat 14:00 ‘a kadar Ünye Belediyesi Emlak İstimlak Şefliğine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

MADDE 5-İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır

a)   İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar Ünye Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Şefliği Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi No:3 Kat :4 52300 Ünye/ORDU adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

b)   Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

c)   Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

ç)   Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

d)   İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.

e)   İdarece ihalelerin en elverişli koşullarla sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla, isteklilerde belirli mali ve teknik yeterlik ve nitelikler aranacaktır. Bunları tespit için aşağıda bulunan evraklar istekliler tarafından idareye sunulmak zorundadır.

MADDE 6-İHALE DOSYALARININ VERİLMESİ:

a)   İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, İhale katılım dosyalarını, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Bilgi İşlem Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Şefliğine teslim edecektir.

b)   İhale katılım dosyaları, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, hazırlanacak dosya üzerine Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Emlak Ve İstimlak Şefliğinin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari ünvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek ihale katılım dosyalarının ilanda belirtilen gün ve saate kadar Emlak ve İstimlak Şefliğine ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

c)    Belediye Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

d)   Saat ayarında PTT veya TRT İdarelerinin saat ayarı esastır.

İhaleye katılım evrakları aşağıda sıralanmıştır,

A) DIŞ ZARF

1)   Teklifin gerçek kişi tarafından verilmesi halinde üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

2)   Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,(EK-1)

3)   Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar odası veya ilgili meslek odası belgesi,

4)  Gerçek veya Tüzel Kişilerin Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren son 1 yıl içerisinde alınmış noter onaylı imza sirküleri,

5)   Ticaret Sicil Gazetesi

6)  Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş, ilan tarihi itibariyle noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

7)   İsteklinin ortak girişim olması halinde İş Ortaklığı Beyannamesi, (EK-3)

8)  Adli Sicil Kaydı (Limited Şirketlerinde şirket müdürünün, Anonim Şirketlerinden yönetim kurulunun tamamının).

9)   İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

10) Süresiz ve teyit yazılı Ünye Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya Ünye Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,(EK-2)

11) Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibariyle Ünye Belediyesine herhangi bir muaccel borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

12)  Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibariyle muaccel sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

13)  Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibariyle muaccel vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

14)  Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname, (EK-5)

15)   Yer Görme Formu, (EK-6)

16)    Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin mali müşavir onaylı belgeler

16-a) İsteklinin 10 yıllık muhammen bedelin % 25'inden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, (EK-4)

16-b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

16-c) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu

 

B) İÇ ZARF

1) İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Teklif Mektubu konulacaktır. (Ek-7)

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

Ünye Belediyesine, Vergi dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı vb.) olarak borcu olanlar bu borçlarını ödemedikçe ihaleye katılamazlar.28.10.2020

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

Okunma sayısı: 505