İŞLENMEMİŞ BEYAZ ET VE İŞLENMİŞ KIRMIZI ET SATIN ALINACAKTIR

İhale Tarihi: 12.10.2020 İhale Saati: 14:00:00

İŞLENMEMİŞ BEYAZ ET VE İŞLENMİŞ KIRMIZI ET SATIN ALINACAKTIR

ÜNYE BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

İşlenmemiş Beyaz Et ve İşlenmiş Kırmızı Et Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/501535

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ÜNYE BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kaledere Mah. Belediye Cad. No:3 52300 ÜNYE/ORDU

c) Telefon ve faks numarası

:

0 452 323 19 41 - 0 452 3248405

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

İşlenmemiş Beyaz Et ve İşlenmiş Kırmızı Et Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1. Kısım Dana Sucuk (Dilimli) 1300 kg Pastırma 250 kg 2. Kısım Tavuk Göğsü (Derisiz-Fitilsiz) 1.000 kg Tavuk Kanat (Yaprak Kanat) 750 kg Tavuk But 500 kg Tavuk Pirzola 1.500 kg
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İş İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı sosyal tesislerde yapılacak olup ana teslim yeri restorandır, idarenin talebi doğrultusunda diğer tesislere tartım ve kontrol akabinde transfer öngörülmektedir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Teslimatlar önceden bildirilmek üzere Günlük ve haftalık yapılacaktır. Teslim yeri ve programında idare değişiklik yapabilir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 3 (üç) gün içerisinde işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

12.10.2020 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Ünye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi Kaledere Mah. Belediye Cad. No:3 Kat:1 52300 Ünye/Ordu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Okunma sayısı: 492