HAZIR BETON ÜRETİMİ VE NAKLİ HİZMETİ

İhale Tarihi: 15.09.2020 İhale Saati: 14:00:00

Süre ve Yaklaşık Malyet Blgler
İlan Süres : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Süres İçn Yaklaşık Malyet : 2. adım 194.033,00 - 388.086,00 Ortak Alım : Hayır Sınır Değer : İhalenn yaklaşık malyet eşk değern yarısına kadar Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hzmet Alımı : Hayır - 12.06.2015 tarh le devreye gren yönetmelk sonrası gelen lanlarda sadece sınır değer blgs çn anlam fade etmektedr. E-İhale : Evet
HAZIR BETON ÜRETİMİ VE NAKLİ HİZMETİ ALINACAKTIR ÜNYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIR BETON ÜRETİMİ ve NAKLİ hzmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesne göre açık hale usulü le hale edlecek olup, teklfler sadece elektronk ortamda EKAP üzernden alınacaktır. İhaleye lşkn ayrıntılı blgler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2020/439213 1-İdarenn a) Adı : ÜNYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adres : Kaledere Mah. Beledye Cad. No:3 52300 - ÜNYE / ORDU ÜNYE/ORDU c) Telefon ve faks numarası : 0 452 323 19 41 - 0 452 324 84 05 ç) İhale dokümanının görülebleceğ ve e-mza kullanılarak ndrlebleceğ nternet sayfası : https://ekap.kk.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hzmet alımın a) Adı : HAZIR BETON ÜRETİMİ ve NAKLİ b) Ntelğ, türü ve mktarı : 5.250 m3 C20/25 Hazır Beton Üretm ve Nakl (Çmento ve Agregalar İdare Malı) (0-30 km arası mesafelere) Ayrıntılı blgye EKAP’ta yer alan hale dokümanı çnde bulunan dar şartnameden ulaşılablr. c) Yapılacağı/teslm edleceğ yer : Ünye İlçe Merkezne 0-30 km arası mesafelere ç) Süres/teslm tarh : İşe başlama tarhnden tbaren 240(İkYüzKırk) gündür d) İşe başlama tarh : Sözleşmenn mzalandığı tarhten tbaren 5 gün çnde şe başlanacaktır.
3-İhalenn a) İhale (son teklf verme) tarh ve saat : 15.09.2020 - 14:00 b) İhale komsyonunun toplantı yer (e-teklflern açılacağı adres) : Ünye Beledyes Destek Hzmetler Müdürlüğü İhale Brm Kaledere Mah. Beledye Cad. No:3 Kat:1 52300 Ünye/Ordu
4. İhaleye katılablme şartları ve stenlen belgeler le yeterlk değerlendrmesnde uygulanacak krterler: 4.1. İstekllern haleye katılablmeler çn aşağıda sayılan belgeler ve yeterlk krterler le fyat dışı unsurlara lşkn blgler e-teklfler kapsamında beyan etmeler gerekmektedr. 4.1.2. Teklf vermeye yetkl olduğunu gösteren mza beyannames veya mza srkülerne lşkn blgler; 4.1.2.1. Gerçek kş olması halnde, noter tasdkl mza beyannames blgler, 4.1.2.2. Tüzel kş olması halnde, lgsne göre tüzel kşlğn ortakları, üyeler veya kurucuları le tüzel kşlğn yönetmndek görevller belrten son durumu gösterr Tcaret Scl Gazetes, bu blglern tamamının br Tcaret Scl Gazetesnde bulunmaması halnde, bu blglern tümünü göstermek üzere lgl Tcaret Scl Gazeteler veya bu hususları gösteren belgeler le tüzel kşlğn noter tasdkl mza srkülerne lşkn blgler, 4.1.3. Şekl ve çerğ İdar Şartnamede belrlenen teklf mektubu. 4.1.4. Şekl ve çerğ İdar Şartnamede belrlenen geçc temnat blgler. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya br kısmı alt yüklenclere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomk ve mal yeterlğe lşkn belgeler ve bu belgelern taşıması gereken krterler: İdare tarafından ekonomk ve mal yeterlğe lşkn krter belrtlmemştr. 4.3. Meslek ve teknk yeterlğe lşkn belgeler ve bu belgelern taşıması gereken krterler: 4.3.1. Makne, teçhzat ve dğer ekpmana lşkn belgelere at blgler ve kapaste raporuna at blgler:
Beton Üretm Tess (Yıllık Beton Üretm Kapastes mnmum 150.000 m3/Yıl olacak)
5. Ekonomk açıdan en avantajlı teklf sadece fyat esasına göre belrlenecektr. 6. İhaleye sadece yerl stekller katılablecektr. 7. İhale dokümanı EKAP üzernden bedelsz olarak görüleblr. Ancak, haleye teklf verecek olanların, e-mza kullanarak EKAP üzernden hale dokümanını ndrmeler zorunludur. 8. Teklfler, EKAP üzernden elektronk ortamda hazırlandıktan sonra, e-mza le mzalanarak, teklfe lşkn e-anahtar le brlkte hale tarh ve saatne kadar EKAP üzernden gönderlecektr. 9. İstekller teklflern, her br ş kalemnn mktarı le bu ş kalemler çn teklf edlen brm fyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzernden teklf brm fyat şeklnde verlecektr. İhale sonucunda, üzerne hale yapılan stekl le brm fyat sözleşme mzalanacaktır.
10. Bu halede, şn tamamı çn teklf verlecektr. 11. İstekller teklf ettkler bedeln %3’ünden az olmamak üzere kend belrleyecekler tutarda geçc temnat vereceklerdr. 12. Bu halede elektronk eksltme yapılmayacaktır. 13. Verlen teklflern geçerllk süres, hale tarhnden tbaren 60 (Atmış) takvm günüdür. 14.Konsorsyum olarak haleye teklf verlemez. 15. Dğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Dğer Hzmetler/0,80 Aşırı düşük teklf değerlendrme yöntem: İhale, Kanunun 38 nc maddesnde öngörülen açıklama stenmekszn ekonomk açıdan en avantajlı teklf üzernde bırakılacaktır.

Okunma sayısı: 548