BETON PARKE TAŞI, BORDÜR TAŞLARI, YAĞMUR SUYU KANAL TAŞI VE BETON BÜZ BORU SATIN ALINACAKTIR

İhale Tarihi: 10.03.2020 İhale Saati: 14:00:00

BETON PARKE TAŞI, BORDÜR TAŞLARI, YAĞMUR SUYU KANAL TAŞI VE BETON BÜZ BORU SATIN ALINACAKTIR Ünye Belediyesi Renksiz Kilitli Beton Parke Taşı, Bordür Taşları, Yağmur Suyu Kanal Taşı ve Çeşitli Ebatlarda Beton Büz Boru Mal Alımına Ait (Çimento İdare Malı) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası:2020/79899 1-İdarenin a) Adresi:Kaledere Mah. Belediye Cad. No:3 52300 ÜNYE/ORDU b) Telefon ve faks numarası:4523231941 - 4523248405 c) Elektronik Posta Adresi: satinalma@unye.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı:Toplamda ; Parke Taşı: 500.000 Adet- Bordür: 3.000 Metre-Yağmur Suyu Oluğu: 1.000 Metre-Beton Büz ( Ø 20/30/40/50/60/80/100 cm): 2450 Metre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri: Yüklenicinin ilçe sınırları içerisinde olması durumda idare tarafından yüklenicinin deposundan, yüklenicinin ilçesi sınırları dışında olması durumunda ise idareye ait şehir merkezinde bulunan depoya yatay ve düşey, yükleme-boşaltma ve nakliye dahil yüklenici tarafından yapılacaktır. c) Teslim tarihleri :Sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içerisinde yapılacak olan iş programına göre idare ihtiyacı olduğu zamanda ihtiyacı kadar miktarda malzemeler, yüklenici tarafından teslim edilecek olup işin toplam süresi 365 takvim günüdür. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer: Ünye Belediyesi Ana Hizmet Binası: Kaledere Mh. Belediye Cad. No: 3/4 Ünye/ORDU b) Tarihi ve saati: 10.03.2020 - 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ünye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır. 14.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Okunma sayısı: 2183