ÜNYE BELEDİYESİ EVLENDİRME ŞEFLİĞİ EVLENME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

MÜRACAAT
1-Çiftlerin son medeni hali işlenmiş fotoğraflı nüfus cüzdanları, ( T.C Kimlik numarası olmayan ve yıpranmış nüfus cüzdanları kabul edilmemektedir.)
2- Dört adet renkli vesikalık fotoğraf, (Fotokopi fotoğraf kabul edilmemektedir)
3- Bir sağlık kuruluşundan evlilik için kan tahlili, ve akciğer filmi sonrası Evlendirme memurluğundan alınacak form ile birlikte alınmış fotoğraflı evlenme sağlık raporları.
Birbirleri ile evlenecek kadın ve erkeğin içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte müracaat edilir. Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için mutlaka FOTOĞRAFLI ÖZEL VEKALETNAME düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlik bilgileri ile nüfus cüzdan fotokopilerinin yer alması, evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi ve kiminle evleneceğinin yazılması şarttır.(Evlenecek kişiler müracaat için biri diğerine vekalet verebilir.) Vekalet ile evlenme yapılamaz.

On sekiz yaşını doldurmuş mahkemece koruma altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca; 
a) Onyedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın anne- baba izni, anne- baba yok ise vasi veya vesayet makamının izni ile, 
b) Onaltı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilir. 
c) Onbeş yaşında olanlar hiçbir şekilde evlenemez.

Yabancılar için yetkili makamlarca kişinin; adını, soyadını, anne- baba adı ile doğum tarihi ve doğum yerini medeni durumunu (evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını) gösterir şekilde düzenlenmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş belge ile müracaat esastır.
Evlenme Ehliyet Belgeleri; 
1- Belgeyi,hangi şehrimizdeki konsolosluk vermiş ise o şehrin valiliği belgedeki imza ve mührü doğruladıktan sonra ( Noter tasdikli tercüme yapılarak ) işleme alınır. 
2- Ülkesinde düzenlenen, düzenlenen ülkedeki Konsolosluğumuz tarafından imza ve mührü doğrulanan belgeler noter tasdikli tercümesi ile işleme alınır. 
3- Ülkesinde düzenlenen, o ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince tasdik edilmesinden ve Valilik ilgili bürosu imza ve mührü doğruladıktan sonra belge noterden yapılan Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır. 
4- Ülkesinden tasdik şerhi ( Apostill ) düzenlenmiş ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile işleme alınır. 
5- Ülkesinden getirdiği “Uluslararası Evlenme Ehliyet Belgesi” ve “Uluslararası Doğum Belgesinin” ayrıca tasdikine gerek yoktur. 
Pasaport ve vize süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

DOSYALARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Evlenme dosyalarının geçerlilik süresi, “Evlenme Ehliyet Belgesi”nin düzenleme tarihinden itibaren altı aydır. Bu süre içerisinde evlenme akdi yapılmadığı takdirde dosya iptal edilir.

EVLENME İZİN BELGESİ
Evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde evlenme izin belgesi verilir.Böyle bir belgeyi alan çiftler yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda ayrıca bir belgeye gerek kalmaksızın evlenebilirler. “Evlenme İzin Belgesi” verildiği tarihten itibaren altı ay süre ile geçerlidir. 
NİKAH GÜNÜ VERİLMESİ 
Çiftler en erken müracaat tarihini takip eden ikinci gün evlenebilirler. Nikah gün ve saat rezervasyonu müracaat sırasında ve müracaatı takip eden altı ayı geçmeyecek şekilde yapılmaktadır. 
ŞAHİTLİK ŞARTLARI 
Nikah şahidi olabilmek için; ergin, ayırt edebilme gücüne sahip olmak ve şahitliğini yaptığı kişiyi tanımak şarttır.Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, şahitlik ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve akdin yapıldığına şahittir. 
Şahit olacak kişiler nikah öncesi kimliklerini görevli memura göstermek ve T.C kimlik numaralarını ve adreslerini bildirmek zorundadır. 
EVLENME ENGELLERİ 
a) Hısımlık; 
1- Üst soy ve alt soy arasında; kardeşler arasında amca dayı hala ve teyze ile yeğenleri arasında 
2- Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden biri ile diğerinin üst soy ve alt soyları arasında 
3- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin çocukları torunları ve eşi arasında evlenme yapılamaz. 
b) Evli olmak; 
Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında önceki evliliğin ölüm boşanma veya evliliğin her hangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz. 
c) Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması; 
Boşanmış, evliliğin geçersiz olduğuna hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın boşanma veya evliliğin geçersizliğine dair mahkeme kararı olmadan veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üçyüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. 
Ancak kadın üçyüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde bu bekleme süresi ortadan kalkar. 
d) Gaiplik durumunda; 
Gaipliğine karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez 
e) Sağlık raporunun bulunmaması 
KADININ SOYADI 
Kadın evlenince kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya nüfus müdürlüğüne yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir
MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ 
Eşler arasında herhangi bir sözleşme yapılmadığı durumda mal varlıkları ortakdır. 
Eşler, isterlerse bir mal rejimi sözleşmesiyle, kanunda belirlenen rejimlerden birini kabul edebilirler. Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır.Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur. 
Resmi nikah akdi yapılmadan kesinlikle dini nikah yapılamaz.

Yukarıdaki bilgiler “Türk Medeni Kanunu” ve “Evlendirme Yönetmeliği”dikkate alınarak Ünye Belediyesi Evlendirme Şefliği tarafından hazırlanmıştır. 


07.08.2017 | Okunma Sayısı:11804